Fordítóiroda

A szolgáltató / üzemeltető adatai

  • Szolgáltató neve: Villámfordítás Kft.
  • Szolgáltató márkaneve: Villámfordítás Fordítóiroda
  • Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.
  • Adószám: 14097063-2-41
  • Cégjegyzékszám: 01-09-888737
  • Statisztikai számjel: 14097063-6391-113-01
  • Képviselő neve: Gál-Berey Tünde

1. A szolgáltatás tárgya

A Villámfordítás Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Fordítóiroda) vállalja ügyfelei részére a rendelkezésére bocsátott szöveges és audio-vizuális dokumentumok nyelvi fordítását és lektorálását, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, a megrendelésben meghatározott nyelvek és szolgáltatások viszonylatában, az alábbi feltételek szerint.

2. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejöhet személyesen, e-mailben, postai úton vagy online felületen történő megrendelés és az ezt követő, a Fordítóiroda részéről történő írásos visszaigazolás útján. A megrendelésben kell meghatározni, hogy mely anyagot (terjedelem és jelleg), milyen nyelvekről milyen nyelvekre, milyen határidőre, milyen nyelvi szolgáltatásokkal társítva kér elkészíteni a Megrendelő. Hiányos megrendelés esetén a Fordítóiroda felhívja a Megrendelőt a hiányok pótlására, a megrendelés újraküldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben nem valamennyi kért adat került feltüntetésre. A Fordítóiroda által küldött árajánlatra válaszul a Megrendelő által küldött írásos elfogadó nyilatkozat, illetve a fordítási díj kifizetése vagy a fizetés igazolása a Fordítóiroda ajánlatának elfogadását jelenti. A Fordítóiroda erre adott visszaigazolásában rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, a tárgyszöveg terjedelmét, a munka díját és a fizetési feltételeket, valamint a vállalási határidőt: a szerződés ezen tartalommal jön létre. A Fordítóiroda visszaigazolásának hiányában a szerződés nem jön létre. A Fordítóiroda fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, illetve a megrendeléstől eltérő fizetési határidő egyoldalú megállapítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése(i) kapcsán lejárt tartozása van.

A szóközökkel együtt számolt karakterszám meghatározására a Microsoft Word szövegszerkesztő, a memoQ fordítástámogató szoftver, az Adobe Acrobat Pro vagy az Abbyy FineReader program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Fordítóiroda egyeztetés után (e-mail, telefon, személyes egyeztetés) ad árajánlatot.

3. Lektorálás, szakfordítás, prémium fordítás, gyorsfordítás szolgáltatások

A Megrendelő igényelhet lektorálást (amely egy szakszerűen elkészített fordítás nyelvi ellenőrzését és stilisztikai javítását jelenti), szakfordítást (amely valamely szakterületre jellemző szöveg szakfordító általi fordítása), és kérheti a prémium fordítást, amely a fordítást követően nyelvi ellenőrzést (lektorálást) is tartalmaz. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy lektorálást csak szakszerűen elkészített fordításra igényelhet. A nem szakszerű fordítás lektorálással nem javítható, ilyen esetben a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását vagy újraírását javasolja és ehhez a szakfordítási szolgáltatását ajánlja fel. A fordítandó / lektorálandó szövegben előforduló nem általános, sajátos szakkifejezések fordítása a Fordítóirodán csak akkor kérhető számon, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja az általa használt terminusok fordítását is. Amennyiben a Fordítóiroda nem kap nyelvi ellenőrzésre (lektorálásra, Prémium fordításra) megbízást, akkor a fordító szakembertől elvárható minőségben és nyelvi helyességgel, a szakterületen jártas (nem laikus) olvasó számára érthetően fejezi ki a célnyelven a forrásnyelv mondanivalóját. A Prémium fordítás (nyelvi lektorálás) igénylésekor egy második nyelvi szakember a célnyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi. Ha a Megrendelő „Gyors fordítást” (sürgősséget, elsőbbséget) igényel, akkor az ajánlatban és visszaigazolásban az ennek megfelelő, a Fordítóiroda által ajánlott határidő szerepel. Ha a Megrendelő nem jelöli meg határidőigényét, a Fordítóiroda az általa kínált normál teljesítési határidőt veszi figyelembe. A fordítást a Fordítóiroda online módon (e-mailben vagy letölthető formában) juttatja el Megrendelő részére.

4. Hiteles és hivatalos fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet, így arra a Fordítóiroda – céges iratok kivételével - nem jogosult. Hiteles fordítás helyett a Fordítóiroda hivatalos fordítást vállal, azonban arról, hogy e fordítást harmadik fél elfogadja-e, a fordítás megrendelőjének kell előzetesen megbizonyosodnia, ennek kapcsán a Fordítóirodát semmilyen felelősség nem terheli. Hivatalos fordítás igénylése esetén a Fordítóiroda a fordításhoz mellékelt tanúsítványban nyilatkozik arról, hogy a fordítás forrásszövege és a lefordított szöveg tartalmilag megegyezik. Ha a Megrendelő hivatalos fordítási tanúsítványt igényel a Fordítóirodától, akkor a Fordítóiroda a tanúsítványt elektronikus (PDF vagy ES3 formátumban, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva) vagy nyomtatott formában (papíron, bélyegzővel és aláírással ellátva) készíti el és adja át. A tanúsítványt a Fordítóiroda legkésőbb az átadási határidőig elkészíti, és letölthető formában, vagy személyesen az irodájában adja át. A megrendelő igényére és költségére a fordítási tanúsítványt a határidőt követően a Fordítóiroda postára adja vagy futárral továbbítja. A postázás vagy futárszolgálat esetleges késedelméből eredő károkért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.

Az elkészült tanúsítványok eredeti példányát a Fordítóiroda a fordítás elkészülte után 30 napig őrzi központi irodájában személyes átvétel céljából. 30 nap letelte után a Fordítóiroda a fordítás nyomtatott verzióját megsemmisíti. A Megrendelő kérésére a Fordítóiroda a fordításból újabb tanúsítvány-példányt készít, amelynek külön fizetendő díja az eredeti tanúsítvány készítésének díjával egyezik meg.

5. Általános vállalási díjak, határidők

A vállalási határidőt a Fordítóiroda az ajánlatban és a visszaigazolásban a terjedelem, a fordítás nyelve, szakterülete, jellege és az aktuális leterheltség függvényében határozza meg, és minden esetben törekszik annak betartására. A vállalási határidőig tartó időszak azon a napon kezdődik, amikor Fordítóiroda a fordítandó anyagot elektronikus adathordozón rögzített formában, vagy elektronikus úton (e-mail) megküldött, illetve nyomtatott formátumban kézhez vette (ha ez a nap nem munkanap, akkor a következő munkanapon), és a megrendelő a fordítási díjat kifizette. A forrásanyag megküldéséből eredő valamennyi kockázat a Megrendelőt terheli, így különösen: késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés. Nem számít bele a Fordítóiroda rendelkezésére álló időbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag hozzáférhetősége, olvashatatlansága, sérülése vagy egyéb, neki fel nem róható körülmény miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti. A felek a munka megkezdését követően is megállapodhatnak a határidő módosításában, ha a Fordítóiroda jelzi a Megrendelő felé a várható késedelmet. Nem számít bele a vállalási időbe, amíg a Megrendelő a megrendeléskor fizetendő megrendelési díjat meg nem fizette a Fordítóirodának vagy fizetési késedelembe esik; ilyen esetben a Fordítóiroda fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására. Az ajánlatkérés pillanatában a Fordítóiroda által ajánlott teljesítési idő csak az ajánlatadást követő 3 órán belüli megrendelést és fizetést követően válik végleges határidővé. Egyéb esetben a határidő a fizetés banki jóváírásának vagy készpénzben történő átvételének pillanatában a megrendelés adataival (forrásnyelv, célnyelv, karakterszám, szolgáltatás megadása) a villamforditas.hu oldal nyilvánosan elérhető automata, online határidő- és díjkalkulátora szerint számolt határidőre módosul.

6. Fizetési feltételek

A fizetés módja készpénzes fizetés, bankkártyás fizetés (OTP Bank, Simple), a PayPal rendszerén keresztüli fizetés vagy banki átutalás lehet. A Fordítóiroda a számlát a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj banki jóváírását vagy kézhez vételét követően állítja ki. Ha a Felek az utólagos fizetéssel kapcsolatos külön megállapodást kötöttek, akkor a Megrendelő a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla alapján, egy összegben, 8 napon belül teljesíti. A Fordítóiroda fenntartja a jogát arra, hogy esetenként a Megrendelőtől előleget, részelszámolást és részfizetést vagy előre fizetést kérjen, azonban ezt a Felek minden esetben előre, az ajánlat részeként egyeztetik egymással. Késedelmes teljesítés esetén a Fordítóiroda jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot követelni, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Fordítóiroda a fordítási díjról elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére e-mailben elküldi vagy online elérhetővé teszi azt, amellyel a Fordítóiroda a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

7. Felelősség. Hibás teljesítés

A Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat) megrendelést. A Fordítóiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. A Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Fordítóiroda által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelést leadó személy hatáskörének hiányára vagy annak túllépésére.
Hibás teljesítésre a Megrendelő csak a nyilvánvaló fordítási / lektorálási hibák esetén hivatkozhat olyan fordítások esetén, amelyekre szakfordítást vagy prémium fordítást (szakfordítást és -lektorálást) kért. A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, javítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. A Megrendelő köteles a Fordítóiroda által elvégzett és átadott munkát haladéktalanul megvizsgálni. A Fordítóiroda reklamációt a fordítás átadásától számított 365. naptári nap végéig fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és részletesen ismertetni kell a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a kifogásolt rész díjmentes javítását.
Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást okleveles szakfordítói végzettséggel rendelkező független szakértővel (szakfordítóval) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, kártalanítás vagy árengedmény). A szakértői vélemény bekérésére a Fordítóirodának legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben a reklamáció a szakértői vélemény szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni, amennyiben megalapozott, úgy a Fordítóiroda. A felkért független szakértő javaslatát a felek a vitára nézve irányadónak tekintik.

A Fordítóiroda kifejezetten nem vállal felelősséget a forrásanyag tartalmában lévő kétértelmű megfogalmazások fordításáért, a forrásanyagban lévő alaki, technikai és tartalmi hibákból eredő fordítási tartalomért és határidő-módosulásért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, a Fordítóirodának nem felróható késedelmes teljesítésért, általános (nem szakterületi) fordítás igénylése esetén a szakfordítást igénylő szaknyelvi kifejezések helytállóságáért, hivatalos fordítási tanúsítvány igénylése esetén a harmadik fél elfogadó vagy elutasító magatartásáért, nyelvi ellenőrzés megrendelése hiányában a fordításban megjelenő nyelvtani, stilisztikai, szóhasználati eltérésekért. Megrendelő a szerződés szerint átvett fordítás egészének vagy részeinek felhasználásával (harmadik félnek saját érdekből, üzleti célból való átadás, nyilvános megjelentetés) ráutaló magatartásával elfogadja a teljesítést és ezt követően nem állhat el a szerződéstől, nem hivatkozhat a teljesítés hiányára vagy hibájára. Ettől függetlenül a Fordítóiroda mindent megtesz a fordítások szükség szerinti utólagos, saját költségén elvégzett javításáért.
A fordítás tartalmi helyessége és határidőben való elkészülte érdekében a Fordítóiroda minden tőle telhetőt megtesz, de a tartalmilag hibás vagy a határidő után átadott fordításból származó, a Megrendelőnél vagy harmadik félnél esetlegesen felmerülő károkért nem vállal felelősséget, azok anyagi megtérítését kifejezetten elutasítja. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén Megrendelő 2 munkanap (48 óra) késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult, kivéve, ha a várható késedelemről a Fordítóiroda a Megrendelőt értesítette, a Megrendelő a késedelmet tudomásul véve az új határidőben történő teljesítést elfogadta, vagy a Felek a vállalási határidőt közös megegyezéssel módosították. A késedelem miatti jogszerű elállás esetén a Fordítóiroda a fordítási díjat visszatéríti, illetve a hátralékos díjat nem jogosult követelni, a Megrendelő azonban az addig átadott fordítás használatára nem válik jogosulttá, illetve Fordítóiroda sem köteles a munka elkészült részének átadására. A fordítás felhasználása esetén a Megrendelőt díjvisszatérítés nem illeti meg. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő minden határidőn túli 24 óra elteltével 5%, de legfeljebb 50% árengedményre válik jogosulttá. Ezen túlmenően a Fordítóiroda nem vállal anyagi felelősséget a késedelemből eredő károkért, de mindent megtesz az esetlegesen felmerülő károk enyhítése érdekében.

8. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása (a 7. pont szerinti reklamáció elmaradása) után azonban Fordítóirodát a teljes fordítási díj megilleti. Telefonos úton történő felmondás, elállás stb. nem elfogadható. A fordítási munka megkezdését követően a Fordítóiroda a visszaigazolás szerinti vállalási díj 30%-át, tolmácsolási munka megrendelését követően pedig 100%-át az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére stb. való tekintettel jogosult követelni, illetve visszatartani. Ez a jog egyedül akkor nem illeti meg a Fordítóirodát, ha a munkát a saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül a Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá a vállalási határidő módosításához. A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül.

9. Egyéb rendelkezések

A Megrendelő és a Fordítóiroda vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot és minden olyan adatot, információt, tényt, amelynek harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrzik. A Fordítóiroda által igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére a Fordítóiroda jogosult átadni azon adatokat, információkat, amelyek a szerződés teljesítése érdekében szükségesek. Ha a Felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek - értékhatártól függően - kikötik a Fordítóiroda székhelye szerint illetékes rendes bíróság illetékességét. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ha Fordítóiroda tevékenysége eredményeképpen egyéni eredeti jellegű fordítás jön létre, a jogszabályi feltételek fennállása esetén szerzői jogi védelem alatt álló mű keletkezhet. A Fordítóiroda területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen, díjmentes felhasználási jogot enged a Megrendelő részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetéséhez kötött feltétellel. A Megrendelő jogosult a szerzői mű további használatba adására és átdolgozására is. A Fordítóiroda a Megrendelőnek az eredeti szövegre vonatkozó jogosultságának hiánya miatt keletkezett valamennyi kárát jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
Amennyiben harmadik személy a Fordítóirodával szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Fordítóirodát mentesíti, teljes mértékben kártalanítja.

A megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban a Fordítóiroda adatvédelmi nyilatkozatot jelentet meg weboldalán, amelynek betartását vállalja. A Megrendelő a megrendelésével hozzájárul, hogy titoktartási és szerzői jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda az elvégzett munkát a Megrendelő feltüntetésével referenciaként felhasználja, a megbízásra hivatkozzon.
A Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy a fordítással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.

10. Simple fizetési információk

Megrendelő elfogadja, hogy a Villámfordítás Kft. (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) által a www.villamforditas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés") egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót.
A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (villamforditas.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Megrendelő a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy a fordítással kapcsolatos tájékoztató tartalmát megismerte és az általános szerződési feltételeket elfogadja.

Budapest, 2020. 12. 22.